SBS Historik

Historik


Det har funnits praktiserande buddhister i Sverige sedan 1970-talet, och några enstaka personer ännu tidigare. Under 1970- och 80-talet grundades de nu största och verksamma organisationerna.


När det gäller SBS historia och tillkomst, kan vi spåra den till några möten som hölls 1992 och 1993, då grunderna för SBS drogs upp. Det första mötet hölls den 14 april 1992, då representanter från fyra buddhistiska organisationer i Stockholm träffades och diskuterade bildandet av ett buddhistiskt samarbetsorgan. De representerade organisationerna och personerna var:


Bhante Sumanaratana, Bhante Vijita och Bhante Dhammakusala (Buddhistiska Viharaföreningen)

Sante Poromaa (Stockholm Zen Center)

Pramaha Chutintaro (Thailändska Buddhistiska Föreningen)

Trudy Fredriksson (Samfundet för tibetansk buddhism, KTG).


I protokollet står det: "Det är av stort värde att relationerna mellan buddhistiska organisationer stärks. Genom samarbete har man större möjlighet att påverka publiceringen av buddhistisk litteratur, att påverka den allmänna informationen om den buddhistiska läran och buddhistisk verksamhet i Sverige. Ett råd skulle dessutom kunna fördela statliga ekonomiska resurser, som ges till religiösa rörelser, bland de buddhistiska medlemsorganisationerna."


I protokollet från mötet den 31 augusti 1992 står det: "Alla närvarande uttryckte positiva reaktioner från de organisationer de representerade på idén att bilda ett samarbetsråd. Speciellt uttrycktes vikten av att buddhismen som religion i Sverige får statligt erkännande och därmed också statligt stöd."


Det är tydligt att det centrala syftet med bildandet av SBS var att ansöka om statliga medel, men inte enbart. Även det offentliga erkännandet av buddhismen och själva samarbetet sågs som mycket viktigt.


Redan från början fanns det en varm uppskattning mellan de olika representanterna och olika projekt för samarbete växte fram gradvis. Redan innan SBS bildande hade man samarbetat runt gemensamt firande av den buddhistiska högtiden Vesak Det framgår även att man under dessa tidiga möten tog intryck av Norges buddhistiska Samarbetsråd, som redan hade organiserat sig och börjat motta statligt stöd.


Under dessa möten 1992 och 1993 bildades SBS. 2005 beviljades SBS ansökan om att erhålla statsbidrag.Från 01-01-2020 har Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till

Sveriges buddhistiska gemenskap och är idag ett registrerat trossamfund.

Denna gamla sidan kommer att upphöra.


Vi hänvisar er till vår nya hemsida: www.sverigesbuddhister.se