SBS verksamhet

Från 01-01-2020 har Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till

Sveriges buddhistiska gemenskap och är idag ett registrerat trossamfund.

Denna gamla sidan kommer att upphöra.

Vi hänvisar er till vår nya hemsida: www.sverigesbuddhister.se


SBS Verksamhet


Verksamheten har under senare år utvecklats och växt till att omfatta allt fler områden. De två största områden för SBS idag är buddhistisk andlig vård och krisberedskap.


Buddhistisk andlig vård och krisberedskap


Två buddhistiska koordinatörer för andlig vård och krisberedskap arbetar med start från januari 2013 med att vara kontaktlänk mellan sjukhusen, myndigheter och buddhistiska organisationer i hela Sverige. Koordinatörerna anordnar också utbildningar för buddhistiska andliga ledare och kontaktpersoner i samarbete med SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund) och planerar att ha utbildningstillfällen även för sjukhuspersonal. Koordinatörerna deltar i möten, fortbildningar och seminarier, som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anordnar inom krisberedskap. Arbetet med andlig vård och krisberedskap går in i varandra, eftersom andlig vård är en viktig del av att ta hand om människa i kris.


Ni kan läsa mer om buddhistisk andlig vård och krisberedskap på en egen sida: Buddhistisk andlig vård och krisberedskapSBS informerar vidare sina medlemsorganisationer om när det är dags att söka statsbidrag och etableringsbidrag, ansvarar för att dessa bidrag blir rättvist fördelade och hjälper SBS medlemsorganisationer med information om hur de skall upprätta medlemsregister enligt de krav som staten presenterat.


En annan viktig fråga, som SBS är engagerad i och stödjer är Vägra Hata! kampanjen, där SBS tillsammans med andra religioner i Sverige agerar gemensamt mot hat och våldsbrott och för fred och harmoni i samhället.European Buddhist Union (EBU)


Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd är medlem i Europeiska Buddhistiska Unionen (EBU). Medlemsorganisationernas gemensamma engagemang i EBU bidrar till att göra buddhisternas röst hörd på EU-nivå och EBU representanter kan föra dialog med andra institutioner och organisationer i Europa om frågor som är viktiga och gemensamma för buddhister i Europa. Samtidigt utbyter de deltagande organisationerna sina erfarenheter och stödjer varandra vad gäller idéer och samhällsengagemang med utgång i buddhistiska värden. EBU grundades 1975 och har idag närmare 50 medlemsorganisationer från 16 europeiska länder.Länk till European Buddhist Unions hemsidaSBS samordnar även andra projekt, som är viktiga för buddhisterna och som också är ett sätt att träffas och känna gemenskap. Det kan handla om t ex gemensamt Vesakfirande, den största buddhistiska högtiden som firar Buddhas födelse, upplysning och parinirvana.Stupan på Strandkyrkogården


I augusti 2015 firade SBS femårsjubileum för Stupan, som är ett buddhistiskt minnesmonument. Stupan finns i anslutning till det buddhistiska gravkvarteret på Strandkyrkogården i Skrubba, på ett område där det finns utrymme för både urnor och kistor, samt en ceremoniell plats.


Länk till bilder och texter om stupan.Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd finns representerat och arbetar aktivt inom flera interreligiösa nätverk i Sverige, såsom Sveriges Interreligiösa Råd, Coexist, Göteborgs interreligiösa råd och Interreligiöst Fredsforum.Verksamhetsberättelse


Länk till den senaste verksamhetsberättelsen.